,

NAGRADNA IGRA: “Isprobaj Venere i osvoji nagrade!”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), trgovačko društvo „NIKAS d.o.o.“ Jušići 69/d, Jurdani, Rijeka OIB:34588947552

dana 24.10. 2022.  godine, donijelo sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Isprobaj rižu Venere i osvoji nagrade“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom Isprobaj rižu Venere i osvoji nagrade“ je NIKAS d.o.o. Jušići 69/d, Jurdani, OIB:34588947552 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu.

 

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Članak 2.

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u maloprodajnim trgovinama za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila, u periodu 10.11. 2022. do 20.12.2022. godine (zaključno u ponoć)

Nagradna igra ima ukupno 1 izvlačenje.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatora, te unapređenja i prodaje proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

 

PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Članak 3.

U nagradnoj igri sudjeluju pakiranja

  • Riso VENERE 500g
  • Riso VENERE (s poke) 230g
  • Riso VENERE (2min) 230g

U retail kanalu, odnosno maloprodajnim trgovinama

 

 

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 4.

U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač (fizička osoba) koji za vrijeme trajanja NI u maloprodajnim trgovinama na teritoriju Republike Hrvatske ostvari kupnju barem jednog pakiranja RISO SCOTTI VENERE riže iz čl. 3. ovih Pravila. Prijava ide na sljedeći način:

Prijava putem SMS-a 60006 (2,40 s PDV-om / 0,32 eura s PDV-om) kroz podatke:

  • Ključna riječ SCOTTIVENERE, broj računa, ime i prezime osobe, adresa, kontakt telefon

Isti potrošač može poslati neograničen broj prijava u nagradnu igru, ali s različitim brojevima računa.

Članak 5.

Sve ispravno poslane prijave putem SMS-a definiranog u čl. 4. ulaze u centralnu bazu podataka.

Članak 6.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na web stranici shop.nikas.hr/ ‎te na Facebook stranici Organizatora www.facebook.com/risoscottihrvatska

Članak 7.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem prijava svakoga dana i to s različitim brojem računa na kojem je vidljiva kupovina barem jednog od proizvoda definiranih u čl.3. Pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput.

U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

NAGRADNI FOND

Članak 8.

  1. Nagrada – LG OLED Tv 48” (7 699, 00 kn/ 1021,83 eur)
  2. Nagrada – I phone 14 (7 239,00 kn/ 960,78 eur)
  3. Nagrada – Kitchen Aid Mikser (4 299,00 kn/ 570,58 eur)

Ukupan iznos je 19 237,00 kn / 2.553,19 eur

*pdv je uključen.

 

IZVLAČENJE NAGRADA

Članak 9.

Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Organizatora u Zagrebu, u srijedu 21.12. kada će se izvući ukupno 3 (tri) dobitnika.

Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu , tj. ako se u daljnjem izvlačenju nagrada u tom istom krugu ponovo izvuče druga prijava iste osobe, takva prijava ne ostvaruje pravo na nagradu.

Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Dobitnici nagrada će se izvlačiti po redoslijedu od nagrada najveće vrijednosti prema nagradama manje vrijednosti. Izvlačenja će nadzirati tročlana komisija, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom za svaki pojedini krug izvlačenja, nakon izvlačenja nagrada prema odredbama ovih Pravila u broju prema svim pristiglim urednim prijavama, preostali nagradni fond pojedinog kruga izvlačenja će se raspodijeliti ponovnim izvlačenjem već izvučenih prijava u tom krugu izvlačenja, u kojem slučaju pojedini dobitnik može biti dobitnik više od jedne nagrade.

Članak 10 .

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

DOBITNICI NAGRADA :

Članak 11 .

Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon svakog izvlačenja na web stranici shop.nikas.hr/ te na Facebook stranici www.facebook.com/risoscottihrvatska. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismeno te po potrebi putem telefona u roku 8 dana od izvlačenja.

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 12.

Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, Organizator će dogovoriti putem telefona.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno skrbnički odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija..

Organizator će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

PRESTANAK OBVEZA

Članak 13.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku.

PREKID NAGRADNE IGRE :

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

 

PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 15.

Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem SMS-a, neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja koristiti u reklamne svrhe njihovo ime i prezime, adresu, fotografiju i ostale podatke vezane uz sudionika, a dobitnici nagrada, obvezni su dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

U skladu s člankom 6. stavak 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara koji propisuje da se nagradnom igrom mora osigurati ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre te da se pravilima nagradne igre ne smiju utvrđivati uvjeti koji se protive zakonskim propisima i općim moralnim načelima, u nagradnoj igri „Isprobaj rižu Venere i osvoji nagrade“ ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Nikas d.o.o.,  kao ni članovi njihove uže obitelji.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu javno objavljena.

Članak 17.

Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 18.

Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan sud u Rijeci.

 

Priređivač: NIKAS d.o.o

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/486

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 28. listopada 2022.